تمدید اینترنت بیسیم (WiFi) شش ماهه - 12 گیگابایت ترافیک- ویژه مجتمع تک

مدل کالا: AFT-6M-12G-Renew
موجودی: در انبار
قیمت: 410,000 ریال

گزینه های در دسترس


* نام کاربری:

  • در صورت اتمام زمان قرارداد اشتراک "مانده ترافیک" قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد.
  • در صورت فسخ قرارداد از سوی مشترک، هزینه پایه ماهیانه آن دوره اشراک از مشترک اخذ می گردد.
  • در صورت اتمام ترافیک اشتراک، قبل از اتمام زمان اشتراک، می توانید نسبت به خرید ترافیک اضافی اقدام نمایید.
  • ترافیک اضافی خریداری شده قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی می باشد.
اینترنت پرسرعت بیسیم آفتاب
کد طرح AFT-6M-12G
محدودیت حجم 12 گیگابایت
مدت سرویس 6 ماهه